това е изходно ниво по биология.моля помогнете ми - домашна работа за ученици от Велинград в pomagalo.com

nadia79zareva
преди 5 дни

Това е изходно ниво по биология.моля помогнете ми

Биология и здравно образование Х клас ЗП

ТЕСТ   - Вариант № 2

 

1. Генетиката е наука, която изучава:

   а/ свойствата наследственост и изменчивост на организмите

   б/ свойството дразнимост на организмите

   в/ устройството на организмите

   г/ жизнените процеси на организмите

                                                                                                                                              1т.

2. Алел, който се проявява фенотипно само в хомозиготно състояние, наричаме:

  а/ епистатичен         б/ доминантен    в/ комплементарен г/ рецесивен

                                                                                                                                              1т.

3. Кой индивид е хетерозиготен?    

   а/ който съдържа два еднакви алела на даден ген

   б/ който съдържа два различни алела на даден ген

   в/ който се получава при дихибридно кръстосване

   г/ който се получава при монохибридно кръстосване

                                                                                                                                               1т.

4. Посочете алелното взаимодействие между гени:

   а/ непълно доминиране                                 в/ комплементарно взаимодействие

   б/ епистатично                                               г/ полимерно взаимодействие

                                                                                                                                               1т.

5. Какви гамети образува индивид с генотип  АаВВ

   1/ Аа

   2/ ВВ

   3/ АВ

   4/ аВ

   а/ 1 и 2               б/ 3 и 4       в/ 1, 2 и 3 г/ 1, 2, 3 и 4

                                                                                                                                                 1,5т.

6. При мишките черният цвят на козината /А/ доминира над белия/а/, а късата козина /С/ доминира над дългата /с/. Като използвате символите определете генотипа при следните случаи:

   А/ дихетерозиготни черни с къса козина………………………………………………………

   Б/ бели с къса козина / хомозиготни/……………………………………………………………

   В/ бели с дълга козина……………………………………………………………………………

   Г/ хетерозиготни черни с дълга козина…………………………………………………………

                                                                                                                                                    4т.

7. Кое твърдение не е вярно?

   а/ Генотипната изменчивост е винаги наследствена.

   б/ Модификациите не се унаследяват.

   в/ Всички изменения в генотипа се проявяват фенотипно.

   г/ Мутациите не се унаследяват.

                                                                                                                                                    1т.

8. За фазата на зреене през гаметогенезата е характерно:

   а/ натрупване на резервен хранителен материал;

   б/ увеличаване броя на половите клетки;

   в/ формиране на половите клетки;

   г/ протича мейотично делене / мейоза/.

                                                                                                                                                     1т.


 

9. Кое от изброеното са наследствени болести и аномалии при човека:

   1/ ангина

   2/ синдром на Даун

   3/ хемофилия

   4/ далтонизъм

  а/ 1 и 2                  б/ 3 и 4 в/ 1, 2 и 4                г/ 2, 3 и 4

                                                                                                                                               1,5т.

 

10. Синдромът на Клайнфелтър е наследствено заболяване, което се дължи на:

   а/ генна мутация;                              в/ геномна мутация, засягаща половите хромозоми

   б/ хромозомна мутация;                   г/ геномна мутация, засягаща автозомите.

                                                                                                                                                   1т.

11. Индивидите с проявен рецесивен белег могат да:

   1/ бъдат хетерозиготни

   2/ бъдат хомозиготни

   3/ образуват еднакви гамети

   4/ образуват различни гамети

   а/ 1,3            б/ 2,3 в/ 1,4      г/ всички са верни

                                                                                                                                                1,5т.

12. Според Дарвин изменчивостта е характерна за:

   а/ цялата жива природа;

   б/ само за дивите животни и растения;

   в/ само за домашните животни и културните растения;

   г/ само за някои индивиди.

                                                                                                                                                  1т.

13. Кой от пътищата на биологичния прогрес е характерен за вътрешните паразити?

   а/ ароморфоза;                                в/ идиоадаптация;

   б/ регрес ;                                         г/ катамарфоза.

                                                                                                                                                  1т.

14. Кой от изброените предшественици на човека е най-древен?

   а/ архантропът;                              в/ неандерталецът;

   б/ австралопитекът;                       г/ питекантропът.

                                                                                                                                                  1т.

15. При половото размножаване:

   а/ потомството е напълно идентично с родителите

   б/ в потомството се образуват уникални комбинации на родителски признаци

   в/ потомството има по-малки приспособителни възможности

   г/ характерно е само за разделнополовите организми

                                                                                                                                                  1т.

16. Мъжкият пол при човека се определя от комбинирането на:

  а/ две Х хромозоми                               в/ една Х и една У хромозома

  в/ две У хромозоми                                г/ три Х  хромозоми

                                                                                                                                                        1т.

17. С понятието филогенеза означаваме:

    а/ историческото развитие на вида  

    б/ индивидуалното развитие на всеки организъм

    в/ произхода и развитието на човека

    г/ следзародишното развитие на животните

                                                                                                                                                 1т.

18. Кое твърдение за оплождането не е вярно?

   а/ Бива външно или вътрешно.

изходно ниво


домашна за Ученици в 10 клас в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велинград

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.