Търся разработени теми за изпит!! Индустриален мениджмънт СПЕШНО! - домашна работа за студенти от София в pomagalo.com

bokowwf
на 11 фев 2019

Търся разработени теми за изпит!! Индустриален мениджмънт СПЕШНО!

Търся разработени теми за изпит!! Пишете на лично „Индустриален мениджмънт” 1.Корпоративна социална отговорност и ролята на заинтересованите страни.Същност и развитие на КСО. Класификация на заинтересованите страни и въздействията върху тях. 2. Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. Санкции за извършени данъчни нарушения и престъпления. 3. Публични вземания. Способи за погасяване на финансови задължения – изпълнение на публични вземания (доброволно и принудително); финансова амнистия; опрощаване; прихващане; погасителна давност. 4.Стратегическо планиране. Същност и характерни особености на стратегическото планиране. Процес, етапи и елементи на стратегическото планиране. 5.Видове стратегии на промишлените предприятия.Стратегии на развитие при промишленото предприятие.Стратегии на диверсификация на промишленото предприятие.Продуктово-пазарни стратегии при разработване на конкурентни предимства 6. Характеристика на пазарите на стоки с производствено предназначение. Поведение и мотивация на промишлените купувачи. 7. Стратегии за конкуренцията и рисковете на промишлените пазари: видове, насоченост подходи зареализация. 8. Комуникации и бизнес среда. Комуникационна политика на организацията. Бариери пред бизнес комуникациите. Общуване в компанията в период на криза 9. Ръководство и лидерство.Фактори за ефективно лидерство. Концепции за ръководство и лидерство. 10. Бенчмаркинг. Същност,цел и етапи. Бенчмаркингъткато подход за ефективно управление на фирмата. 11.Ефективност на управлението на маркетинга. Принципи за ефективност. 12. Метод на счетоводно отчитане. Същност и съдържание на метода. Балансово обобщаване. Система и модели на счетоводни сметки. Двойно записване по счетоводните сметки. Документиране и инвентаризиране. 13.Организация на счетоводното отчитане. Счетоводно отчитане на капитала, на разходите, на дълготрайните активи и на амортизациите. Отчитане на стоково-материалните запаси и оценка на изразходването им. 14. Предпоставки и необходимост от бизнес оценяване на предприятията. Източници на информация за бизнес оценяване. Показатели за оценка. Анализ на оценъчния потенциал. 15. Принципи на оценяване. Частна и публична компания – 5 основни разлики. Оценка при компании с ограничен и неограничен икономически живот. Определяне на нормата на дисконтиране с отчитане на риска. 16. Мениджмънт на качеството. Модели за управление на качеството. Системи за тотално управление на качеството (СТУК). 17. Стандартизация и сертификация при продукти и системи по качество. Видове стандарти.Дейност на Български институт по стандартизация (БИС). 18.Иновации и иновационен процес. Предпоставки и необходимост от иновации. Класификация на иновациите. Съдържание и структура на иновационния процес. 19. Генериране на идеи. Процес на генериране на идеи. Източници на иновация. Аналитични и неаналитични методи за генериране на идеи. 20. Механизми за оценкаи вземане на решения в екологичните експертизи. Оценка на значителното въздействие върху околната среда, съобразно чувствителните ресурси. Механизми за вземане на балансирани решения. 21. Данъци и концесии при минералните ресурси. Данъчна политика в минния сектор. Тенденции. Предпоставки за концесионни отношения.Подходи и форми на концесионни отношения.


домашна за Студенти в 4 курс в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.