“Счетоводна отчетност” Счетоводство на туристическото предприятие - домашна работа по счетоводство за студенти от Варна в pomagalo.com

plamena402
на 06 яну 2019

“Счетоводна отчетност” Счетоводство на туристическото предприятие

 

Курсова работа № 2 по Счетоводство на туристическото предприятие

СЕЛЕКТ” ООД, гр. “Х” има на 01.07. 200х год. следните активи, пасиви и капитали:

1.Транспортни средства с цена на придобиване 2 000 лв.; 2. Основен капитал 3 200 лв.; 3. Незавършено производство 450 лв.; 4.Парични средства в касата 10 лв.; 5. Парични средства по разплащателната сметка 1 380 лв.; 6. Вземания от клиенти 260 лв.; 7. Продукция 150 лв., 8. Задължения към доставчици 340 лв.; 9. Материали 600 лв.; Получени заеми 1 310 лв.

През месец май са извършени следните стопански операции:

1.На 03.07.съгласно фактура са доставени материали с цена на придобиване 150 лв., като сумата по фактурата се дължи на доставчика

2.На 08.07. със средства от разплащателната сметка са погасени задължения към доставчици в размер на 200 лв.

3.На 09.07. За нуждите на основното производство, съгласно искане са отпуснати материали на стойност 450 лв.

4. На 10.07. 200х г., съгласно Разчетно платежна ведомост (РПВ) са начислени работни заплати на персонала, работещ в основното производство в размер на 700 лв.

5. На 10.07. 200х г., съгласно Разчетно платежна ведомост (РПВ) са начислени дължимите суми за социално осигуряване за сметка на предприятието и персонала, съгласно действащото законодателство

6. На 15.07. е произведена продукция със себестойност 1420 лв., която е заприходена в склада, съгласно складова разписка.

7.На 20.07. е фактурирана на клиентите продукция с продажна стойност 1 500 лв. Себестойността на продадената продукция е 860 лв. Установен е финансовият резултат от сделката.

8.На 25.07. сумата по фактурата (виж условие 7) е постъпила по разплащателната сметка, съгласно платежно нареждане

И С К А С Е: 1.) Да се състави счетоводен баланс към 01.07.200х г., 2.) Да се открият счетоводните сметки към 01.07.200х г.; 3.)Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции и сумите да се отразят по сметките; 4.)Да се приключат счетоводните сметки към 31. 07. 200х г., 5.) Да се състави оборотна ведомост на синтетичните сметки

счетоводство на туристическо предприятие


домашна по Счетоводство за Студенти в 4 курс в Икономически университет, Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.