казуси по макроикономика - домашна работа по макроикономика за ученици от Хасково в pomagalo.com

violeta.todorova.37
на 02 яну 2019

Казуси по макроикономика

Индивидуалната Ви задача по дисциплината е да разработите представените по-долу два казуса, като отговорите на поставените в тях конкретни въпроси. Вие трябва да решите и двата казуса, а не да правите избор между тях. При оценяването на решенията се държи на индивидуалния подход, което означава, че не се очакват еднозначно дефинирани отговори. Идеята е Вие да прецените сами какво да бъде съдържанието на отговорите, като е важно да имате предвид, че казуси с еднакво съдържание няма да бъдат оценявани. Общият обем на двата решени казуса трябва да е в рамките на до 10 стандартни страници, включително таблици, графики и друг илюстративен материал. Текстът на решенията трябва да бъде предшестван от една титулна страница, на която да бъдат посочени Вашите имена и факултетен номер. СЪДЪРЖАНИЕ НА КАЗУСИТЕ: 1. Нека предположим, че в дадена страна е налице икономическа рецесия, характеризираща се със значителен спад на БВП и висока безработица. Какви мерки следва да бъдат предприети от правителството, за да стимулира съвкупното производство и да намали безработицата. Илюстрирайте графично чрез модела на разходно равновесие. Какво трябва да предприеме Централната банка на страната, за да подпомогне правителството в усилията му да ограничи спада в БВП и да ускори икономическото възстановяване. Илюстрирайте графично въздействието на тези мерки върху паричния пазар, а оттам и върху разходното равновесие. 2. През 2009 г. българската икономика премина през краткотрайна рецесия, която прекъсна продължителния период на висок растеж. Въз основа на годишни данни на Националния статистически институт за БВП на България по метода на разходите за крайно използване анализирайте неговата обща динамика през периода 2000 – 2017 г. Коментирайте измененията в структурата на БВП по основни компоненти (индивидуално потребление на домакинствата; индивидуално потребление на правителството плюс колективно потребление; бруто образуване на основен капитал; внос и износ). Изчислете и представете графично реалните темпове на растеж на БВП, както и на посочените компоненти и коментирайте измененията в тях във времето. Какви изводи могат да се направят за промените в динамиката на компонентите след 2009 г.?

българската икономика трябва какво централната банка г


домашна по Макроикономика за Ученици в 12 клас в ПГДС "Иван Асен ІІ", Хасково

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.