МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ С РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ПО КОЛИЧЕЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ . задача6,4 - домашна работа по счетоводство за студенти от София в pomagalo.com

violeta12354
на 14 яну 2018

МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ С РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ПО КОЛИЧЕЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ . задача6,4

МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ С РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ПО КОЛИЧЕЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ . Задача 6.4. Разполагаме с данните за броя на криминалните престъпления (средно на 10 000 души) и бюджетните разходи за поддържане на вътрешния ред и сигурност на гражданите (хил. лв, средно на 1 жител) в една област за периода 2006-2013 г. Разходите са преостойностени по съпоставими цени от 2010 г. Год.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Разходи за вътре- шна си- гурност 8 7,5 8 9 8,5 9 10 9,5 Брой реги- стрира- ни престъ- пления 37 34 38 40 43 41 46 44 1) Да се построи точкова диаграма на зависимостта между двата показателя. 2) Да се моделира зависимостта на средните разходи от броя на регистрираните криминални престъпления чрез линеен регресионен модел. 3) Да се изчислят и интерпретират числовите стойности на коефициентите на модела. Да се измери обяснителната способност на модела. 4) Ако приемем, че тази зависимост се запази, колко ще бъде очакваният размер на разходите през 2014 г.? Прогнозната стойност на броя на престъпленията да се получи чрез линеен трендов модел.

модел трендов модел моля помогнете ако Моля помогнете


домашна по Счетоводство за Студенти в 7 курс в УНСС, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.