Казус за самостоятелна писмена работа - домашна работа по бизнес статистика за студенти от Ботевград в pomagalo.com

bilyana.bozhkova
на 30 окт 2017

Казус за самостоятелна писмена работа

Фирма „ЛуксШу” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на дейността през последните години със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целите на анализа е изготвено следното задание:

  • Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки;
  • Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски;
  • Анализ на зависимостта на оборота (стойността на продажбите) от рекламната дейност на фирмата;
  • Анализ на рекламациите от страна на клиентите;
  • Проучване на мнението на работниците във фирмата относно условията на труда.

Представете си, че вие работите във фирмата като специалист в областта на анализа и в частност по прилагането на статистически методи в тази област. На вас е възложено да изпълните заданието и да изложите в доклад резултатите със съответни препоръки и заключения. Във връзка с това сте събрали необходимите данни и сте си послужили със съответните статистически методи.


 

1. Във връзка с анализа на динамиката на продажбите:

1.1. Подредили сте данните за продажбите по години от 2012 г. до 2016 г. в                                                                      статистически ред, представен в таблицата:

 


Години

Продадени обувки – хил. чифта

Верижни темпове - %

мъжки

дамски

общо

мъжки

дамски

общо

2012

8

10

18

 

 

 

2013

12

14

26

 

 

 

2014

10

12

22

 

 

 

2015

11

13

24

 

 

 

2016

14

16

30

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

1.2. От данните в таблицата сте изчислили средния годишен абсолютен прираст на продажбите по формулата                                                                     

Той e:

на мъжки обувки -                хил. чифта, на дамски обувки -                   хил. чифта и
общо -                          хил. чифта.

1.3. Изчислили сте верижните темпове на нарастване на продажбите, записани в горната таблица. Изчислените въз основа на тях средни геометрични темпове за целия период по формулата                                  

са: мъжки обувки -                 %, дамски обувки -              %  и общо -               %.

Те показват, че

 

 

 

 

 

 

1.4. По данните от таблицата сте съставили следната линейна диаграма за мъжките и дамските обувки:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Въз основа на диаграмите, евентуално и по други съображения, сте приели, че тенденцията през периода се описва добре от линеен тренд, чийто  модел се изразява с формулата                                            .

 

Съставен по данните от таблицата, трендовият модел за мъжките обувки е                                         , а за дамските -                          . Коефициентът b в модела показва, че:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Ако има основание да се предполага, че досегашната тенденция (трендът) ще се запази през следващите години, може да се очаква, че през 2017 г. ще бъдат продадени                            хил. чифта мъжки  и                                хил. чифта дамски обувки, а през 2018 г. -                                     хил. чифта мъжки  и                                хил. чифта дамски обувки.

2. Във връзка с анализа на структурата на продадените обувки по номера и по вид – мъжки и дамски:

2.1. Поискали сте да ви изчислят средния номер на продадените през 2009 г. мъжки и дамски обувки по формулата на претеглената средна аритметична                                  , където                                                                       .

2.2. Поискали сте да определят и най-търсения номер мъжки и дамски обувки, т.е. това, което в статистиката се нарича                                  и при разпределение по интервална скала се прилага формулата                                      .

2.3. Поискали сте и да изчислят по формулата стандартното отклонение по номера на обувките                            , както и коефициента на асиметрията                      , чрез средната аритметична, модата и стандартното отклонение, чиято формула е                                  .

2.4. Посочете също формулата, по която искате да ви изчислят интегралния коефициент на измененията в структурата на продадените обувки  за периода 2012‑2016 година по номера и по вид – мъжки и дамски -                               , където:                                                                     .

3. Във връзка с анализа на зависимостта на оборота от рекламната дейност:

3.1. Поискали сте данни по магазини в 25-те града за продадените обувки (общо мъжки и дамски) и за разходите за реклама през 2016 г. и сте съставили линеен регресионен модел по формулата                                            . Параметърът b е                  и показва

 

 

 

 

3.2. Теснотата (силата) на зависимостта е измерена чрез корелационния коефициент                                    . В случая той е 0,8 и показва

 

 

 

 

3.3. Коефициентът на детерминацията в случая е                         и показва, че

 

 

 

 

4. Във връзка с aнализа на рекламациите:

4.1. Организирали сте извадково изследване, обхващащо 240 мъже и 320 жени, купили обувки от фирмата през 2016 г. Установили сте, че са били рекламирани 0,8 % от продадените мъжки и 1,1 % от продадените дамски обувки. За да се разбере дали разликата е статистически значима или е случайна, сте проверили съответна хипотеза, чиято характеристика на критерия е t =                                                          , където                                                  ,а                                 са степените на свобода.

4.2. При положение, че в конкретния случай степените на свобода са 120, емпиричната стойност на характеристиката е 2,46, теоретичната е 1,98, и равнище на значимост 0,05, следва заключението:

 

 

 

 

 

 

5. Във връзка с проучването на мнението на работниците относно условията на труда:

5.1. Направили сте анонимна анкета, обхванала 56 мъже и 44 жени. Установено е, че 17 мъже (30 %) и 18 жени (40 %) не са доволни от съществуващите условия на труда. Останалите са отговорили, че условията ги удовлетворяват. С оглед на анализа по-нататък, сте направили                                      групировка по                                    скали и сте съставили таблицата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. От данните в таблицата сте изчислили по съответните формули коефициентите на контингенцията, измерващи зависимостта на дадените отговори от пола на работниците, като сте приложили съответните формули:

Коефициент j на Пирсън:

 

 

 

 

Коефициент на асоциацията на Юл:

                       

 

 

 

Коефициент на колигацията на Юл:

 

 

 

 

 

Получените коефициенти показват, че

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания:

  1. При отговор на въпросите не е достатъчно да се посочи метода, формулата, алгоритъма или дефиницията, или да се направят съответните изчисления. Необходимо и особено важно е да се обясни смисълът, познавателната същност на съответната статистическа характеристика или на посочения метод. Необходимо е също да се мотивира изборът при наличие на алтернативни решения. При посочени формули трябва да се обясни значението на съдържащите се в тях символи. Когато се изисква изчисляване на съответна характеристика при дадени конкретни данни, трябва да се покаже решението.
  2. Оценките на отговорите се правят по 100-бална точкова система. Максималният брой точки за отделен въпрос се получават, ако отговорът е верен и пълен (изчерпателен). При частично верен отговор, броят на точките съответно се намалява. При неверен отговор и при отсъствие на отговор, не се получават точки, т.е. точките са 0.
  3. Отговорите, включително и формулите, трябва да бъдат написани ясно, разбираемо и добре подредено. Във връзка с това е необходимо да се отдели достатъчно място за всеки отговор. Мястото, което е оставено е примерно и може да се разшири колкото е нужно за изчерпателен отговор. Небрежно и нечетливо написаните отговори не се проверяват и оценяват. Във връзка с изискването на ръководството на ЦДО работите да се представят в електронен вид (word формат) на страницата на дисциплината в web платформата на ЦДО, за изписване на формули и създаване на графики е необходимо да се използват функциите на съответните софтуерни приложения в средата на MS Office или други, съвместими с тях.
  4. Когато се установи, че работата на студента не е написана самостоятелно или се дублира с работата на други студенти, тя се анулира.
  5. Работи, които не са предадени в указания срок, не се проверяват и оценяват.

фирма


домашна по Бизнес статистика за Студенти в 2 курс в Международно висше бизнес училище, Ботевград

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.