Търся решение на казус по Моделиране и анализ на решения - домашна работа по моделиране на решения и анализ за студенти от Ботевград в pomagalo.com

bib4o_05
на 16 ное 2016

Търся решение на казус по Моделиране и анализ на решения

Фирма регистрира съществено увеличение на размера на продажбите. Ако тази тенденция продължи, съществуващият производствен капацитет на фирмата няма да бъде достатъчен да покрие търсенето. Фирмата разработва три взаимоизключващи се варианта за действие при създалата се ситуация. Първият вариант е да се увеличи цената на продукцията до ниво, при което търсенето и производственият капацитет ще се изравнят. Вторият вариант предвижда сключване на договор с подизпълнител, който да покрие търсенето над производствения капацитет на фирмата. Това ще доведе до намаляване на печалбата от единица продукция, произведена от подизпълнителя. Третият вариант е да се увеличи съществуващият производствен капацитет. Необходимите инвестиционни разходи за увеличаване на производствения капацитет са $ 50 000. Ако се реализира третият вариант, се очаква производствените разходи за продукцията над съществуващия производствен капацитет да се увеличат поради необходимостта от допълнителна работна сила. Обемът на продажбите в настоящия момент е равен на факултетния Ви номер + 100 000 бр./г. (ако факултетният Ви номер е 20 000 то продажбите ще са 100 000 + 20 000 = 120 000). Съществуващият производствен капацитет е на 90% запълнен от настоящия обем на продажби. Печалбата от единица продукция в момента е $ 12/бр. Вероятностното разпределение на търсенето за следващата година е както следва: Търсене за следващата година (бр.) Вероятност Равно на пълен текущ производствен капацитет 0.40 15 % над текущ производствен капацитет 0.35 30 % над текущ производствен капацитет 0.25 Прогнозирано е, че търсенето ще се намали до размера на текущия производствен капацитет, ако цената за единица се увеличи с $ 0.25 при търсене за следващата година с 15 % над текущия производствен капацитет. При търсене за следващата година с 30 % над текущия производствен капацитет и ако цената за единица се увеличи с $ 0.45, то търсенето ще се намали до размера на текущия производствен капацитет. Ако се сключи договор с подизпълнител, допълнителните разходи ще бъдат $ 3.25 на брой продукт произведен от подизпълнителя. Ако производственият капацитет се увеличи чрез допълнителни инвестиции, производствените разходи за всяка единица продукция над съществуващия капацитет ще се увеличат с $ 1.75 поради допълнителните разходи за труд. Ако се реши да се сключи договор с подизпълнител или да се увеличи производствения капацитет, то решението трябва де са вземе в момента, преди да е известно фактическото търсене на продукта през следващата година. Ако се вземе решение за сключване на договор с подизпълнител, не е необходимо да се конкретизира обемът продукция, която ще се произведе от подизпълнителя. Това решение може да бъде отсрочено до момента, когато е известно фактическото търсене, но подизпълнителят ще трябва да поеме ангажимент и да планира да задели част от производствения си капацитет, за което трябва да му се заплати за най-малко 5 000 броя, независимо от това дали ще произвежда или не. Изисквания: 1. Определяте характера на средата за взимане на решение. Отговорът на въпроса трябва да е в рамките на 2 - 3 изречения, в които ясно да се посочи само един вид обкръжение на решението според теорията и да се обоснове с данни от условието. 2. Какъв метод за моделиране ще използвате и защо? Отговорът на въпроса трябва да е в рамките на 2 - 3 изречения, в които ясно да се посочи какъв метод за моделиране ще използвате и защо избирате този конкретен метод. 3. За какъв период от време ще е съставен моделът? Отговорът на въпроса трябва да е в рамките на 2 - 3 изречения, в които ясно да се заяви за какъв период от време се съставя модела и това трябва да се обоснове с данни от условието. 4. Разработете модел за избор на решение. В тази част от условието няма ограничение за обем. Това е същинската част от казуса. Целта е да разработите и изчислите модел за подпомагане вземането на управленско решение като се съобразите с отговорите на въпросите до сега и с условието на казуса. Трябва да представите разработения модел възможно най-подробно с всички обяснения и изчисления. Бъдете последователни, конкретни и ясни. 5. На база данните от разработения и изчислен модел вземете решение и го обосновете. Максималният обем за отговор на тази точка е 1 страница. Ще трябва ясно да заявите коя от трите алтернативи ще изберете и да обосновете избора си с данни от модела. 6. Какви рискове поемате в така представената ситуация и съобразно решението, което сте взели? Максималният обем за отговор на тази точка е 1 страница. Ще трябва ясно да заявите какви са рисковете, които поемате като се съобразите с условието на казуса и с решението, което сте взели.

решение решения казус моделиране анализ Решение


домашна по Моделиране на решения и анализ за Студенти в 3 курс в Международно висше бизнес училище, Ботевград

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.