!!!!!! - pomagalo.com

Nurhan.gurhan
28 2016

!!!!!!

Финанси на предприятието Дадени са два варианта на капиталова структура на едно предприятие: І вариант ІІ вариант Собствен капитал, лв. (пазарна стойност) 100 000 60 000 Цена на акция, лв. 20 20 Брой обикновени акции 5 000 3 000 Дългосрочни задължения 0 40 000 Лихвен процент 10 % 10 % Брутна печалба преди данъци и лихви 20 000 20 000 а) При действащата в момента ставка върху корпоративния данък, да се изчисли възвръщаемостта на собствения капитал и до-хода на една акция при двата варианта на капиталова структура; б) Да се определи печалбата преди данъци и лихви, както и нетният доход на една акция в точката на безразличието; в) Да се определи коефициентът на финансов ливъридж при двата варианта.


. .