Моля за помощ! Счетоводство на предприятието. - домашна работа по счетоводство за ученици от Гоце Делчев в pomagalo.com

Seicheto15
на 04 яну 2016

Моля за помощ! Счетоводство на предприятието.

Задача: В търговско дружество „ТЕМЕНУГА“ ООД са извършени следните стопански операции:

1. През месец декември е отчетена печалбата от извършените продажби на продукция, в размер на 20 000лв., на стоки – 10 000лв., на дълготрайни активи – 10 000лв. и на услуги - 2 000лв.

2. През месец декември е отчетена загуба в размер на 1300лв., от продажба на стоки – 200лв. и от други разходи – 1100лв.

3. През месец декември са отнесени в загуба следните финансови разходи: • Разходи за лихви – 100лв. • Разходи по операции с финансови активи и инструменти – 200лв. • Разходи по валутни операции – 210лв. • Други финансови разходи – 100лв.

4. През месец декември са отнесени в загуба извънредни разходи за 150лв.

5. През месец декември са отнесени в печалба извънредните приходи за 400лв.

6. През месец декември е начислен данък върху печалбата е 10% върху облагаемата печалба.

7. През следващата година със средства от разплащателната сметка е приведен данък върху печалбата.

8. През месец януари следващата година е приключена сметка Печалби и Загуби от текуща година със сметка Неразпределена печалба от минали години.

9. През месец април следващата година, въз основа на протоколно решение от събрани акционерните неразпределената печалба от минали години е разпределена, както следва: а) за покриване на загуби от минали години – 10 000лв. б) за формиране на общи резерви – 2 000лв. в) за дължимите дивиденти на собствениците на акции – 1000лв. г) за други резерви – 3000лв. д) за основен капитал – останалата сума.

Иска се:

1. Да се осчетоводят стопанските операции в МО.

2. Да се открият, заведат и приключат счетоводните сметки: сметка Печалби и загуби от текуща година и сметка Неразпределена печалба от минали години.

дълготрайни активи години върху счетоводните сметки със


домашна по Счетоводство за Ученици в 12 клас в ПМГ "Яне Сандански", Гоце Делчев

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.