казус по счетоводство 2ри курс в МВБУ - домашна работа по счетоводство за студенти от Ботевград в pomagalo.com

albenad77
на 14 ное 2012

Казус по счетоводство 2ри курс в МВБУ

Предприятие „Х“ АД има следните активи и пасиви към 31.12.2000 г. 1. Сгради и конструкции – 30 хил. лв. Амортизация на Сгради и конструкции – 2 хил. лв. 2. Машини и оборудване – 25 хил. лв. Амортизация на Машини и оборудване – 1 хил. лв. 3. Транспортни средства – 10 хил. лв. Амортизация на Транспортни средства – 2 хил. лв. 4. Компютърна техника – 3 хил. лв. Амортизация на Компютърна техника – 1 хил. лв. 5. Готова продукция – 4 хил. лв. 6. Материали – 2 хил. лв. 7. Вземания от клиенти – 5 хил. лв. 8. Задължения към персонала – 3 хил. лв. 9. Парични средства в каса – 4 хил. лв. 10. Парични средства в безсрочни депозити – 20 хил. лв. 11. Законови резерви – 6 хил. лв. 12. Печалба от текущата година – 8 хил. лв. 13. Получени краткосрочни заеми – 10 хил. лв. 14. Акции със срок до 12 месеца – 3 хил. лв. 15. Задължения към бюджета – 2 хил. лв. 16. Записан (основен) капитал - ? Иска се: 1. Да се състави нетен счетоводен баланс към 31.12.2000 г. 2. Да се съставят счетоводни статии, отразяващи извършените стопански операции през месец Януари на 2001 г. а) Получени са вземанията от клиентите б) Изплатени са заплатите на персонала, като съответните суми са прехвърлени от разплащателната сметка на предприятието по дебитните карти на служителите в) Съгласно погасителен план е изплатена част от краткосрочния заем – 1000 лв., със средства от разплащателната сметка г) По решение на Общото събрание е увеличен записания капитал за сметка на законовите резерви с 1000 лв 3. Да се открият счетоводните сметки към 31.01.2001 г. и да се запишат техните обороти, отразващи извършените стопански операции. Да се приключат счетоводните сметки към 31.01.2001 г.

има като готова продукция казус счетоводство предприятие х


домашна по Счетоводство за Студенти в 2 курс в Международно висше бизнес училище, Ботевград

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.